AJANKOHTAISTA
Paras-puitelaki epäonnistunut
Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja, apulaispuoluesihteeri Vesa-Matti Saarakkala puhui 17.4.2010 PerusS:n Etelä-Pohjanmaan piirin kevätkokouksessa Jalasjärvellä mm. seuraavaa.

Paras -puitelaki on epäonnistunut, kuntalaki ja terveydenhoitolaki uudistettava

Perussuomalaiset ovat vahvan kansanvallan puolestapuhujia. Haluamme kääntää valtapuolueiden ajaman kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suunnan takaisin kohti tervettä demokratiaa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen väestöpohjarajojen pakottamina kunnat ovat monin paikoin joutuneet luomaan epädemokraattisia ylikunnallisia hallintomalleja, joissa valta ja vastuu eivät enää kohtaa toisiaan. Valta on viety kuntalaisten valitsemilta valtuustoilta ja jopa kunnanhallituksilta.

Kun kuntalaisen asioista päättävät toisen kunnan päättäjät, ilman että kuntalaisella on todellisia vaikutusmahdollisuuksia seurata ylikunnallista päätöksentekoa, ei kansanvalta voi toteutua enää edes välillisesti. Monesti ylikunnallisissa päätöksentekoelimissä eivät ole edes kaikki puolueet edustettuina.

Tilanteen korjaamiseksi on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että Paras-lain ylisuuri 20 000 asukkaan väestöpohjavelvoite terveyspalveluissa puretaan pois, jolloin harvaan asutuilla alueilla on mahdollista muodostaa järkeviä kuntaliitoksia nyt muodostettujen ylikunnallisten hallintomallien sijaan.

Nykyisen pienen kuntakoon säilyttäminen edellyttäisi eduskunnalta uusia arvovalintoja sen suhteen, mitkä ovat yksilön vastuiden yhteiskunnan vastuiden väliset suhteet. Nykymenolla pienet ja ikääntyvät kunnat kaatuvat taloudellisesti lainsäädäntöpohjaisiin velvoitteisiinsa, elleivät nosta veroasetettaan rajusti. Tarvittaisiin uudenlaista ohjausta muualla sosiaali- ja terveyspolitiikassa, jotta esimerkiksi kuntien järjestämät vanhuspalvelut pystytään takaamaan kaikille vanhuksille.

Toinen vaihtoehto tilanteen korjaamiseksi on, että Suomen kuntiin perustuvasta hallinnosta luovutaan kokonaan ja siirrytään maakunnalliseen kansanvaltaan, jossa pääosa nykyään kunnille kuuluvasta vallasta siirrettäisiin maakunnille, ja päättäjät valtaa käyttämään valittaisiin suoralla maakunnallisella kansanvaalilla. Samalla saataisiin kaikki demokraattisen kontrollin ulkopuolelle ajautuneet hallintorakenteet, kuten erikoissairaanhoito ja toisen asteen koulutus, takaisin demokraattisen kontrollin piiriin.

Demokraattisen kontrollin vahvistaminen on joka tapauksessa ainoa kestävä tie myös maakuntien reuna-alueiden kannalta eli nykyinen epäselvä tilanne kuntakentällä on tavalla tai toisella korjattava.

--

Lisätietoja:

Vesa-Matti Saarakkala

puh. 0400 917 353

Julkaistu 17.04.2010 klo 12:00
Kirjoittaja: Vesa-Matti Saarakkala