AJANKOHTAISTA
Liikenneverkoston kunnolla merkitystä koko Suomelle
Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä 2009-2012 / Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

Kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä käy ilmi, Suomella on edessään lukuisia haasteita ja suoranaisia uhkia, joihin meidän tulee varautua. Tällaisia ovat muun muassa väestöryhmien välisten tuloerojen osin keinotekoinen kasvattaminen, kansalaisten henkeä ja terveyttä vaalivien turvallisuuspalveluiden alasajo tuottavuuden parantamisen nimissä ja tiestömme nopea rappeutuminen. Nämä ovat asioita, joihin me Perussuomalaiset emme suhtaudu kevyesti, toisin kuin hallitus.

Epäoikeudenmukaiset korotukset

Viime viikolla salissa käsiteltiin hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen korotusten mahdollistamisesta. Toteutuessaan epäoikeudenmukaisten korotusten vaikutukset kansalaistemme terveyteen voidaan ennustaa jo etukäteen: Köyhien lapsiperheiden, eläkeläisten, työttömien ja vammaisten terveys tulee pitkällä tähtäimellä huonontumaan, kun yhä useampi ihminen joutuu harkitsemaan kaksi kertaa, ostaako hän viimeisillä kympeillään ruokaa perheelleen vai meneekö lääkärin vastaanotolle verta yskien.

Korotukset eivät kosketa pelkästään yhteiskuntamme köyhimpiä kansalaisia, vaan myös yhä useamman keskituloisen on tehtävä valintoja ruoan ja terveytensä välillä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ihmettelee edelleen, minne ovat selonteosta ja mietinnöstä unohtuneet sotainvalidit, veteraanit ja kotirintamanaiset.

Heikoimpien hätä

Laukkaava inflaatio ja ruoan maailmanmarkkinahinnan jyrkkä nousu ovat omiaan lisäämään heikoimmassa asemassa olevien kansalaistemme kokemaa hätää. Samaan aikaan kun sosiaalimaksut sidotaan indekseihin, jätetään sosiaalietuudet indeksisidonnaisuuden ulkopuolelle. Ei ihme, että sosiaaliturvamme taso alkaa olla alle EU-keskitason. Satakolmekymmentäviisi tuhatta suomalaista lasta elää köyhyydessä, ja kasvu senkun jatkuu. Nämä ovat mielestämme vakavia uhkia yhteiskunnalliselle oikeudenmukaisuudelle ja kansalaisten tasa-arvolle.

Lisäksi kiirehdimme hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin maamme vammaisia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ja vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajajärjestelmän toteuttamiseksi, kuten hallitusohjelmassa esitetään.

Kaavamainen tuottavuusohjelma

Hätäkeskusten jouduttua valtion kaavamaisesti toteutettuun tuottavuusohjelmaan, on ilmeisenä vaarana keskusten työntekijöiden henkinen ja fyysinen loppuunpalaminen. Hallitus on ottamassa vaarallisen suunnan puristaessaan hätäkeskusten, poliisin ja muun pelastustoimen henkilökunnasta mehut tavalla, jota on totuttu näkemään vain mehunvalmistuslinjoilla.

Tie- ja rataverkko kuntoon

Valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä käy hyvin ilmi, että myös valiokunnan jäsenet ovat huomanneet liikennepolitiikkamme jälkeenjääneisyyden. Rahoitusvaje on ollut arkipäivää jo vuosia ja hallituskin on asiasta tietoinen. Perussuomalaiset ovat iloisia siitä, että perustienpito on saamassa edes vähän enemmän rahaa, vaikka se vastaa tuskin edes kustannustason nousua. Kun otetaan huomioon vuosia jatkuneen niuholinjan myötä jo aiheutuneiden vahinkojen suuruus, vaalikaudelle luvatut määrärahalisäykset eivät ole riittäviä. Me kulutamme tie- ja rataverkkoamme joka vuosi enemmän kuin korjaamme.

Liikenneverkostomme kunnolla on suuresti merkitystä koko Suomelle. Ajokelpoiset tiet eivät saa olla pelkästään suurten keskusten etuoikeus, vaan myös maaseudulla on oltava riittävä tieverkosto. Erityisen suuri merkitys tiestömme kunnolla on, kun puhutaan puuhuoltomme turvaamisesta. Maaseutu on se taho, joka puuston tuottaa.

Maaseutu asuttuna

Hallituksen olisikin syytä panostaa entistä enemmän toimenpiteisiin, joilla maaseudun asuttunapitäminen varmistetaan, unohtamatta artiklaa 142. Olisi syytä välttää erityisesti jätevesiasetuksen kaltaisia sudenkuoppia. Tämän asetuksen seuraus on kymppitonnin arvoinen lisälasku siitä, että henkilö asuu jätevesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella.

EU on probleema

EU on jo probleema, ei pelkkä ongelma. Kehysten mukaan osuutemme Iso-Britannian jäsenmaksupalautushelpotuksista jatkuu. Nykyinen maamme kehityssuunta on huono ja tulokset ennalta-arvattavat. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä yhteiskuntamme korjauslasku nousee vuosi vuodelta yhä suuremmaksi, jos me kaikki edustajat emme nyt yhteistuumin puutu asiaan.

Arvoisa puhemies!

Edelläolevan perusteella esitän kohteliaimmin seuraavat kaksi lausumaehdotusta:

1) Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä että artiklaan 142 perustuva pohjoinen tuki säilyy luonteeltaan pysyvänä tukena ja luo pohjan tuotannon kannattavuudelle tulevaisuudessakin.

2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin Suomen EU-jäsenmaksujen pienentämiseksi. Suomi on jo vuosikausia ollut maksumiehenä Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnetyn perusteettoman jäsenmaksupalautushelpotuksen johdosta.

--
Lisätietoja:
pentti.oinonen@eduskunta.fi
puh. 050-512 2472
 

Julkaistu 20.05.2008 klo 14:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro/Pentti Oinonen