AJANKOHTAISTA
Liikennepoliittisesta selonteosta
Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon lähetekeskustelu eduskunnassa 1.4.2008 / Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro, kansanedustaja Raimo Vistbacka:

Arvoisa puhemies

Se on täällä tänään. Näin voi hyvällä syyllä sanoa nyt lähetekeskustelussa olevasta liikennepoliittisesta selonteosta. Eduskunnan suurin puolue, "tiepuolue" on odottanut tätä asiakirjaa kuin kuuta nousevaa. Myös liikenneministeri on viime aikoina toistuvasti viitannut annettavaan selontekoon, kun hänelle on esitetty joku liikenteeseen liittyvä kysymys.

Vastaako selonteko sille asetettuja vaatimuksia, onkin toinen juttu. Kun luki sen 62 sivua tiivistä tekstiä, jäi mieleen monta avointa kysymystä, vaikka selonteko sinällään on laadittu asiallisesti ja monipuolisesti. Se taitaa olla hankelistoilla ostettu poliittinen kompromissi. Onhan sen pohjana ollut lähes 130 lausuntoa sekä erilaisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Selonteon loppupuolella olevat listat parannettavista ja rakennettavista kohteista ovat juuri sitä konkretiaa, jota eri puolilla Suomea on innolla odotettu. Olihan lausunnoissa esitetty lähes 150 hanketta mukaan selontekoon.

Arvoisa puhemies

Perussuomalaisten mielestä liikenneturvallisuusosio on saanut aivan liian vähän tilaa selonteossa, kun ottaa huomioon viime vuosina liikenteessä menehtyneiden ja loukkaantuneiden määrän verrattuna liikenneturvallisuutta koskevassa periaatepäätöksessä asetettuihin tavoitteisiin. Selonteossa on aivan oikein todettu, että liikenteen valvonta on tehokasta liikenneturvallisuustyötä. Esitetyistä tehostamistoimista olemme kuitenkin toista mieltä. Nyt vannotaan liiaksi automaattisen liikennevalvonnan nimiin.

Uskallamme väittää, että lisääntyvä "peltipoliisien" käyttö ei tuo todellista lisäturvaa kuin sille tiekohteelle, jossa tuo telkänpönttö on. Nyt on tilastoitu vain se, kuinka paljon liikenneturvallisuus on parantunut noilla tieosuuksilla, joissa telkänpönttö on, mutta ei ole lainkaan ajateltu sitä, mitä muutama poliisipartio olisi saanut aikaiseksi sen sijaan, että poliisi joutuu istumaan päätteen ääressä tekemässä ylinopeuskuvia, postittamassa rangaistusvaatimusilmoituksia ja lähettämässä virka-apuja, jos ja kun "rankkarin" vastaanottaja kiistää ylinopeuden. Sillä aikaa saavat esimerkiksi rattijuopot ja autovarkaat liikkua vapaasti.

Käsittämättömin esitys on, että kunnille sallittaisiin liikennevalvontatyö. Olisivatko perussuomalaiset autoilijat keskustavaltaisissa kunnissa erityistarkkailussa? Kyllä kuntien rahoitus pitää hoitaa muilla tavoin!

Arvoisa puhemies

Selonteossa todetaan, että kaikkia perusteltuja liikenneväylä- ja joukkoliikennetarpeita ei kyetä tyydyttämään käytettävissä olevilla määrärahoilla.  Perussuomalaiset katsovat, että on arvostuskysymys kuinka paljon rahaa käytetään perusväylänpitoon. On muistettava, että valtio kerää vuosittain liikenteeltä yli kuusi miljardia euroa, mutta siitä palautuu liikenteen ylläpitoon vain noin miljardin euron verran.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on erityisen pettynyt perustienpidon kokonaisrahoitukseen. Hallituskauden 72 miljoonan euron luvattu lisäys olisi pitänyt olla ehdottomasti vuosittainen vähin määrä, jolloin rahoitus ei vähenisi reaalisesti, kuten nyt tulee tapahtumaan. Eduskunnan on korjattava tämä epäkohta. Kunnossapidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Uhkana on, että lisärahoituksen kohdistuessa perustellusti pääosin alempiasteiseen soratiestöön puuhuollon turvaamisen nimissä, päällystettyjen seutu- ja yhdysteiden sekä siltojen kunto heikkenee entisestään. Tätäkö Keskustan edustajat tarkoittivat vaalilupauksissaan?

Yksityisteille, joita on noin 350 000 kilometriä ja joista valtionapuun oikeutettuja on noin 55 000 kilometriä, luvattu vuosittainen 10 miljoonan euron korotus on oikean suuntainen, mutta vasta 35 miljoonan euron vuositasolla yksityisteiden kunto pystyttäisiin säilyttämään kestävällä tavalla.

Tässä yhteydessä olisi ollut paikallaan antaa lupaus arvonlisäveron poistamisesta tiekunnilta. Erään arvion mukaan tiekunnat ovat maksaneet valtiolle arvonlisäveroa vuodessa noin 17 miljoonaa euroa yksityisteiden kunnostuksista.

Perussuomalaiset eivät voi ymmärtää ajatusta siitä, että kunnat olisivat velvoitettuja osallistumaan taloudellisesti valtion ylläpitämien teiden perusparannushankkeisiin. Olisimme toivoneet, että selonteossa olisi selvästi todettu, että vastuu niistä kuten liikenneturvallisuushankkeistakin kuuluu yksinomaan valtiolle, joka kerää liikenteeltä verotkin. Nyt moni köyhä kunta on joutunut ottamaan lainaa, että on saanut jonkun valtion tiehankkeen aloitukseen, koska tiehallinto on edellyttänyt kunnan mukaan tuloa.

Arvoisa puhemies

Rautateiden osalta voi todeta, että valitettavasti selonteon perusteella ainakaan tämä sukupolvi ei näe aikaa, jolloin tärkeimmät tavaraliikenteen käyttämät ratayhteydet saataisiin 25 tonnin akselipainon kestäviksi.

Arvoisa puhemies

Eduskunnalla on palautekeskustelussa mahdollisuus tehdä selontekoon selviä parannuksia erityisesti liikenneturvallisuuden ja perusväyläverkoston osalta. Perussuomalaiset luottavat, että ne esitykset myös tulevat valiokunnalta.

Arvoisa puhemies

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän yksittäiset jäsenet pureutuvat tarkemmin selonteon yksityiskohtiin, koska annettuun 7 minuuttiin ei ryhmäpuheenvuorossa pysty sisällyttämään kaikkia selonteon aihepiirejä.

 

Julkaistu 01.04.2008 klo 14:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro/Raimo Vistbacka