AJANKOHTAISTA
Hallitsematon maahanmuutto tulee kalliiksi
Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen jätti eduskunnan hallintovaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykselle liittyen kotouttamispolitiikkaan (HE 185/2010).

Perustelut

Hallintovaliokunnan mietinnössä on jäänyt huomiotta toimenpiteet vähentää mittavia ja taloudellisesti merkittäviä kotouttamistoimenpiteitä tarvitsevien ihmisten lukumäärää.

Keskeiset ja edelleen ratkaisemattomat ongelmat maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikassa ovat:

- Hallitsemattoman ja epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan kustannukset veronmaksajille ovat satoja miljoonia euroja vuodessa - kukaan ei tiedä kuinka paljon!

- Maahanmuuttokustannusten kokonaissuuruudesta ei saa edes summittaisia tietoja, eikä myöskään maahan tulevien eri kansalaisten/ryhmien kustannuksista eriteltynä maahantulosyyn pohjalta; avioliitto/työ/pakolainen/turvapaikanhakija ym. Eri maahantulotaustan omaavien kansalaisten ja heidän perheidensä kokonaiskustannuserot yhteiskunnalle ovat monisatakertaiset.

- Keskeinen ongelma on ns. turvapaikanhakijoiden täysin hallitsematon maahantulo, jota lisää mafiatyyppinen, järjestelmällinen ihmiskauppa ja -salakuljetus. Ei ole esitetty minkäänlaista arviota kuinka monta tuhatta turvapaikanhakijaa/vuosi on tulossa tulevina vuosina. Perusteettomia hakemuksia on n. 70 %. Turvapaikkahakemusten käsittely voi viedä pahimmillaan jopa kaksi vuotta (mm. henkilöyden tunnistaminen esim. henkilöpapereiden puuttumisen vuoksi). Yhteiskunnalle vastaanottokeskuskustannukset/hakija ovat yli 50 000 €/v.

- Turvapaikan saaneiden kotoutuminen Suomen olosuhteisiin kestää monia vuosia, vanhemmilla ja usein naisilla koko elinajan johtuen siitä, että valtaosa näistä tulijoista on luku- ja kirjoitustaidottomia (70-80 %) sekä ammattitaidottomia.

Pysyvä, inhimillinen ja taloudellinen ratkaisu:

- Inhimillisempi ja taloudellisesti verrattomasti parempi ratkaisu todellista turvapaikkaa tarvitseville henkilöille on, että heidän kotouttamisensa, kouluttautumisensa jne. tapahtuu lähellä heidän kotiseutuaan/kotimaataan, jossa kulttuuriset, uskonnolliset, ilmastolliset ja muut sopeutumista edistävät tekijät vastaavat mahdollisimman paljon heidän elinolosuhteitaan. Myös mahdollinen paluu olojen rauhoituttua kotimaahan ja sen rakennustyöhön olisi huomattavasti helpompaa.

- Näin toteutettuna Suomi voisi auttaa yhtä hakijaa kohden yli 100-kertaisen määrän turvapaikan tarvitsijoita.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan seuraavaa vastalauseen lausumaehdotusta:

(vastalauseen lausuma nro 1):

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin veronmaksajille erittäin kalliiksi tulevan ja hallitsemattoman maahanmuuton rajoittamiseksi, turvapaikanhakijoiden kotouttamiseksi lähellä heidän kotiseutuaan/kotimaataan sekä tekee selvityksen maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kokonaiskustannuksista eriteltyinä maahantuloperusteiden pohjalta.

Yhdyn ed. Valppaan ym vastalauseen nro 2 lausumaan ja sen perusteluihin (työperusteisen maahanmuuton ongelmat).

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2010

Pietari Jääskeläinen

Julkaistu 30.11.2010 klo 15:34
Kirjoittaja: Pietari Jääskeläinen