AJANKOHTAISTA
Perusoikeuksien puolesta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro tarkastusvaliokunnan valvontahavaintoja koskevasta mietinnöstä.

Ensimmäistä kertaa täysistunnossa käsitellään valiokunnan aloitteesta mietintöasiaa. Yksimielisessä mietinnössä esiintuodut tarkastusvaliokunnan valvontahavainnot käsittelevät aihetta, joka ansaitsee kaikkien edustajien huomion.

Kyse on suomalaisten tasa-arvoisesta mahdollisuudesta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. On tervetullutta, että eduskunta aiempaa ponnekkaammin vaatii hallitukselta puuttumista sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun syöksykierteeseen.

OHJAUS EI SITOVAA

Kuten valiokunta mietinnössään toteaa, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen perustuu tällä hetkellä sekä informaatio-ohjaukseen, jossa ohjausta toteutetaan tietoa välittämällä, että osittain väljään puitelainsäädäntöön, mikä jättää kunnille suuren liikkumavaran. Tästä poikkeuksena on laissa säädetty vain joitakin subjektiivisia eli kuntia velvoittavia oikeuksia.

Ongelmana on, että tietoon ja suosituksiin perustuva ohjaus ei ole sitovaa. On annettu erilaisia suosituksia siitä, miten palvelut pitäisi kunnissa järjestää, mutta suositusten huomioimisessa on suuria eroja kuntien välillä. Nämä erot selittyvät monilta osin hallituksen osoittamien, palveluiden tuottamiseen tarkoitettujen rahoitusosuuksien vähenemisellä.

VALIOKUNTA TOTEAA

Kuten valiokunta mietinnössään toteaa:

"…rahoitusosuuden väheneminen ja kuntien rahoitusosuuden kasvu ovat saattaneet erityisesti pienet kunnat vaikeaan asemaan. Tilanne näissä kunnissa on usein sellainen, että ensiksi hoidetaan lakisääteiset palvelut, jonka jälkeen katsotaan, mihin palveluihin kunnan taloudelliset voimavarat ja henkilöstöresurssit riittävät. Valitettavan usein voimavaroja on liian vähän informaatio-ohjattujen sinänsä tärkeiden palvelujen järjestämiseen ja joskus joudutaan tinkimään jopa lakisääteisten palvelujen tarjonnasta."

PALVELUIHIN VAROJA

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa vuodelta 2002 löytyy sivulta 158 lyhennelmä päätöksestä, jossa todetaan seuraavasti:

"Perustuslain lakisääteisten terveyspalveluiden turvaamisvelvoite tuleekin ottaa huomioon kunnissa talousarviopäätöksiä tehtäessä ja lakeja sovellettaessa. Talousarviosta päättävät luottamusmiehet ja asiaa valmistelevat virkamiehet rikkovat käsitykseni mukaan näissä perustuslain säännöksissä julkiselle vallalle asetetut velvoitteet, jos talousarvio mitoitetaan tietoisesti tiedossa olevaa tarvetta vähäisemmäksi."

Näin ollen kuntapäättäjillä ja virkamiehillä on velvoite järjestää kunnissa palvelut siten, että niihin varataan riittävästi varoja, eikä rahan puutteella voi perustella palveluiden ja niiden riittävän laadun laiminlyöntejä. Toisaalta valtion on huolehdittava siitä, että kunnilla on riittävät taloudelliset voimavarat noudattaa voimassa olevia lakeja.

YHDENVERTAINEN KOHTELU

Suomen valtiojärjestyksen kantavia periaatteita ovat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon loukkaamattomuuden suoja. Perussuomalaiset ovat tuoneet useaan kertaan esiin perustuslakimme 6 §:n vaatimukset ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Myös riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut eli oikeus sosiaaliturvaan kuuluvat perusoikeuksien piiriin perustuslain 19 §:n mukaisesti.

Ylimmät laillisuusvalvojat, eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri, ovat vaatineet velvoittavampaa ohjausta, jotta palveluiden taso ja saatavuus yhdenvertaisuuden edellyttämällä tavalla voidaan nykyistä paremmin turvata.

Velvoittavat säännökset mahdollistavat myös kuntien valvonnan, joka onkin olennaista perusoikeuksien turvaamisessa. Informaatio-ohjausta velvoittavampaa normiohjausta tarvitaan erityisesti palveluiden minimitasojen määrittelyssä ja asettamisessa.

SELKEÄSTI JA VELVOITTAVASTI

Lakien on oltava niin sosiaali- kuin terveydenhuoltopuolellakin riittävän selkeitä ja velvoittavia, jotta lain täytäntöön panijat ymmärtävät lakien tarkoituksen ja voivat turvata päätöksillään kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen, ja että ylimmät laillisuusvalvojat voivat tarvittaessa puuttua päätöksiin, joissa lakia ei ole noudatettu. Yksinomaan informaatio-ohjauksella ei pystytä takaamaan kansalaisten perusoikeuksien toteutumista.

--
Lisätietoja:
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
puh. 050-511 3186

Julkaistu 16.10.2008 klo 17:00
Kirjoittaja: Ryhmäpuheenvuoro/Raimo Vistbacka