AJANKOHTAISTA
Ulkomaalaislakiesitys hylättävä
Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner on jättänyt eduskunnan hallintovaliokunnassa käsittelyssä olleeseen hallituksen esitykseen uudeksi ulkomaalaislaiksi oheisen vastalauseen.

HaV 12.12.2008,  HE 166/2007

Esitän hallituksen esityksen hylkyä.

Vastalause

Tilapäiseen oleskelulupaan on liittynyt keskeisenä ongelmana se, ettei henkilö ole saanut tehdä työtä Suomessa. Nyt maahanmuuttajien työn tekemisen mahdollisuuksia helpotetaan, mitä on pidettävä myönteisenä muutoksena. Positiivista on myös se, että hallintovaliokunta on tehnyt oikeansuuntaisia tarkennuksia hallituksen yksimieliseen esitykseen HE 166/2007 mm. poistamalla 51 a §:n ja tekemällä tarkentavia muutoksia 88 a §:än.

Jo nykyinen voimassa oleva ulkomaalaislaki ja sen pohjalta muodostuneet maahanmuuttokäytännöt ovat lisänneet huomattavasti Suomen maahanmuuttajamääriä. Heidän joukossaan on ollut kasvavassa määrin myös alaikäisiä, yksin maahan tulevia lapsia, joiden yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat saatujen selvitysten mukaan huomattavia. Ilmeisesti tieto Suomen muita Pohjoismaita sallivammasta maahanmuuttokäytännöstä on levinnyt mm. Afganistaniin, Irakiin ja Somaliaan.

Koska kokonaisuutena hallituksen esityksessä, valiokunnan tekemistä tarkennuksista huolimatta, laajennetaan kohtuuttomasti Suomen suojeluperusteiden tasoa EU:n määritelmädirektiivin minimitasosta, tulevasta käytännöstä maahanmuuttoasioissa tulee käsitykseni mukaan liian tulkinnanvarainen ja väljä verrattuna monien muiden maiden vastaaviin, joissa maahanmuuttoa on pyritty rajoittamaan, ei hallituksen esitystä tulisi hyväksyä.

Julkaistu 12.12.2008 klo 15:22
Kirjoittaja: Pirkko Ruohonen-Lerner