ARTIKKELIT
Näin vuosiloma kertyy
Näin kesällä moni laskeskelee, miten paljon on mahtanut kerryttää vuosilomaansa. Koska työelämä tänä päivänä on niin monimuotoista, eivät säännöt läheskään aina ole kaikille selvät ja ne ovat pitkälti myös työehtosopimuspohjaisia. Yleisistä pelisäännöistä sovitaan kuitenkin vuonna 2005 voimaan tulleessa uusimmassa vuosilomalaissa.

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomaa 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhteen menoon alle vuoden, työntekijällä on oikeus kahteen arkipäivään jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Pituutta laskettaessa päivän osa pyöristetään täyteen lomapäivään.
  Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi lasketaan sellainen kalenterikuukausi, jolloin työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää. Jos työntekijälle ei sopimuksensa mukaisesti kerry niin montaa päivää yhtenäkään kuukautena, lasketaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi myös sellainen kalenterikuukausi, jolta työtunteja on kertynyt vähintään 35.

Loma-ajan palkka ja lomakorvaukset

Vuosilomansa ajalta työntekijällä on oikeus saada vähintään keskimääräinen tai säännönmukainen palkkansa. Jos työntekijä ei ole vuosilomalla palkanmaksukauden aikana, suhteutetaan loma-ajan palkka siten, että se vastaa työntekijälle muuten vastaavalta ajalta maksettavaa palkkaa.
  Työsuhteen aikana työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena yhdeksän prosenttia, tai jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 prosenttia palkasta. Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus vuosiloman sijasta saada lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei siihen mennessä ole saanut palkkaa tai lomakorvausta.
  Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, elleivät työnantaja ja työntekijä ole keskenään muuta sopineet. Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava kesälomakaudelle. Talviloma on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

Lähde: Vuosilomalaki 18.3.2005/162

Julkaistu 28.06.2009 klo 08:00