ARTIKKELIT
Maallikkotilintarkastus muuttui toiminnantarkastukseksi
Yhdistyslaki uudistui syyskuun alussa. Uudistetussa laissa säänneltävä toiminnantarkastus korvaa aiemmin tilintarkastuslakiin perustuneen maallikkotilintarkastuksen. Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään hyvää maallikkotilintarkastustapaa.
Yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastuslain mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa. Tilintarkastaja on oltava silloin, jos yhdistys täyttää vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta: taseen loppusumma on yli 100 000 euroa, liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa ja palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä. Mikäli enintään yksi näistä ehdoista täyttyy, riittää yhdistykselle toiminnantarkastaja.

Pienessä yhdistyksessä, jossa tulot muodostuvat pääosin jäsenmaksuista ja muista jäseniltä kerättävistä maksuista ja yhdistyksellä ei ole päätoimista henkilökuntaa eikä merkittäviä toimitiloja eikä muuta merkittävää varallisuutta, toiminnantarkastajaksi voi yleensä ryhtyä henkilö, joka hoitaa oman taloutensa tavanomaisella tavalla ja joka on valmis käyttämään yhdistyksen tarkastukseen riittävästi aikaa.

Suuremmassa yhdistyksessä esimerkiksi arvonlisäverojen, työnantajamaksujen, palkkojen ja avustusten käytön tilityksen tarkastaminen edellyttää yleensä yksityistaloudesta poikkeavien sääntöjen tuntemista, mikä on syytä ottaa huomioon harkittaessa toiminnantarkastajan tehtävän vastaanottamista ja toiminnantarkastajaksi kouluttamista.

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen kokoon ja toiminnan luonteeseen katsoen riittävässä laajuudessa. Tarkoituksena on tutkia, vastaako tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen toimintaa ja taloudellista asemaa ja onko yhdistyksen hallinto järjestetty ja johto toiminut asianmukaisesti. Käytännössä toiminnantarkastukseen sisältyvä yhdistyksen talouden tarkastus on pienessä yhdistyksessä lähinnä tosite- ja asiakirjatarkastusta ja vastaavasti hallinnon tarkastus lähinnä pöytäkirjojen ja yhdistyksen kirjeenvaihdon tarkastamista.

Toiminnantarkastus on laillisuustarkastusta, ei toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastusta tai arviointia. Tarkastus tehdään lähinnä yhdistyksen jäsenten tiedontarpeita varten, ja yhdistys voi suurelta osin itse määrittää tarkastuksen yksityiskohtaisen sisällön toisin kuin lakisääteisen tilintarkastuksen sisällön. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.

Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle. Jos tarkastuksessa ilmenee, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä on rikottu, siitä mainitaan tarkastuskertomuksessa.

Uusia tilintarkastus- ja toiminnantarkastussäännöksiä sovelletaan 31.8.2010 jälkeen alkavalta tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen tarkastamiseen. Esimerkiksi, jos yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, uusia vaatimuksia sovelletaan tilikauden 2011 tilinpäätöksen tarkastamiseen keväällä 2012. Yhdistys voi siirtyä maallikkotilintarkastuksesta toiminnantarkastukseen sääntöjä muuttamatta.

Lisätietoa: www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset -> 15.09.2010 Yhdistyslakiopas oikeusministeriön verkkosivuilla

Julkaistu 27.12.2010 klo 08:17