MIELIPITEET
Median yhdenvertainen kohtelu
Täytyy ihailla, miten valtakunnallisten lehtien toimittajat löytävät aina moitittavaa perussuomalaisista. Miten voikin niin monta ihmistä olla niin monella tapaa väärässä?
Pakolla tulee mieleen teini-ikäisen kasvatus, heidän vanhempansa ovat aina väärässä, yrittivätpä tai sanoivatpa he mitä tahansa. Teini-ikäisiä ei kiinnosta, mitä vanhempansa todellisuudessa osaavat tai ovatko he oikeassa.

Ehkä lehdissä on todella luotu toimintakulttuuri, jossa aamupalaverissa päätetään, miten meidän puolueettomissa lehdessämme tänään ollaan perussuomalaiskriittisiä. Olisi oikein lukea samanlaiset poliittissuuntautumiskriittiset arvostelut esim. muiden puolueiden kansanedustajista. Tasapuolisuuden sekä yhdenvertaisuuden vuoksi.

Perjantaina 21.10. Yle 1:llä esiteltiin viikon tietokirja, Mielen taito. Jos tulevaan työehtosopimukseen saadaan kolmen päivän kouluttautumisoikeus, lehtien toimitukset voisivat pyytää psykoterapeutti Juhani Laaksoa pitämään koulutusta, miten hyväksyä asioita, joille ei voi mitään ja jotka on vain hyväksyttävä.

Perussuomalaiset ovat tulleet pysyvästi osaksi Suomen poliittista päätöksentekoa, sitä tosiasiaa eivät voi lehtien toimitukset muuttaa, eikä kannattaisikaan.


Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu
Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21


6 §
Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).

Syrjinnällä tarkoitetaan:

1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);

2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);

3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);

4) ohjetta tai käskyä syrjiä.

Julkaistu 26.10.2011 klo 14:29